Beleidsontwikkeling en Advies

Adforto richt zich bij beleidsontwikkeling en advies op effectieve, gedragen en duurzame veranderingen in de langdurige zorg en het publieke domein.

Koersbepalen

De samenleving verandert fundamenteel en in hoog tempo. Dat vraagt van organisaties een heldere koers met een scherpe focus op de toegevoegde waarde. Dit is het tijdperk waarin organisaties het verschil kunnen maken en hun maatschappelijke legitimiteit bevestigen. Adforto ondersteunt, adviseert en begeleidt organisaties bij het vinden of het herijken van een toekomstbestendige strategie of beleid. Dat doen we, afgestemd op uw vragen en huidige marktpositie, op een systematische, methodische en inspirerende wijze. Het proces naar een nieuwe strategie vinden we van groot belang. Effectieve strategieën zijn namelijk gedragen strategieën waarbij alle belangrijke stakeholders representatief betrokken zijn geweest.

Implementeren van beleid

“Niets is zo praktisch als een goede strategie” is ons uitgangspunt. Bij Adforto vinden we dat goede ideeën zichtbaar moeten worden in de verbetering van de performance van organisaties en in concreet gedrag van medewerkers. De toegevoegde waarde voor de cliënt, de klant of burger staat hierbij centraal. Langs een herkenbaar pad vertalen we samen met u abstracte doelstellingen in concrete resultaten. Voor alle participanten wordt helder wat van hen verwacht wordt. Onze actiegerichte aanpak stimuleert medewerkers en vergroot hun betrokkenheid bij de doelstellingen van de organisatie. De veranderkracht van organisaties wordt daardoor vergroot omdat er een direct binding ontstaat tussen visie en gedrag. Verbeteringen en aanpassingen, aan de nieuwe eisen van de omgeving, worden zo succesvol doorgevoerd.

Innoveren van zorg en diensten

Innoveren is in de optiek van Adforto een proces van ontdekken en uitproberen binnen richtinggevende kaders. Hierbij creëren we ruimte om los te komen van het bestaande denken en focussen we met alle betrokkenen op nieuwe, inspirerende inzichten binnen en buiten de organisatie. Daarbij zoeken we samen met u het experiment waarbij nieuwe inzichten in praktijk gebracht worden. Reflectie op deze ervaringen leidt tot leren en tot waardevolle en waardevaste inzichten. Op deze wijze is uw organisatie in staat om binnen relatief korte doorlooptijden nieuwe vormen van ondersteuning of van samenwerking te realiseren. De aanpak van Adforto heeft daarbij een vitaliserende werking op de deelnemers.

Revitaliseren

Een intensieve en turbulente periode achter de rug die grote impact heeft gehad op uw organisatie, medewerkers of cliënten? Adforto gaat met u op zoek naar de bronnen van energie binnen en buiten uw organisatie. Door onze aanpak wordt het (zelf)vertrouwen binnen de organisatie versterkt, keert het elan terug en de wordt de samenwerking verstevigd.